Algemene Voorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden van ’s Zomers Bloemen VOF (hierna nader aangeduid met “’s Zomers Bloemen”), gevestigd te (3012 AC) Rotterdam aan de boekhorstraat 44-54, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24239187 alsmede gepubliceerd op de website www.zomersbloemen.nl

Artikel 1 DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. - Algemene voorwaarden: De algemene levering- en betalingsvoorwaarden van ’s Zomers Bloemen als hierna vermeld. - Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en ’s Zomers Bloemen - Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen ongeacht of het een natuurlijke persoon niet of wel handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf dan wel een rechtspersoon betreft. - Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen ’s Zomers Bloemen en de Wederpartij tot stand komt cq is gekomen, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop. - Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Wederpartij om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; - Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door ’s Zomers Bloemen georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. - Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Wederpartij en ondernemer fysiek gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen

Artikel 2 IDENTITEIT VAN DE BLOEMIST

Naam bloemist: ’ s Zomers Bloemen VOF
Handelend onder de naam/namen: ’ s Zomers Bloemen en/of ’s Zomers V.O.F.
Vestigingsadres: Vijverhofstraat 2 3032 SN Rotterdam
Bezoekadres: Boekhorststraat 44-54 3032 AB Rotterdam

Bereikbaarheid
E-mailadres: winkel@zomersbloemen.nl
Telefoonnummer: 010-4127746
KvK-nummer: 24239187
Btw-identificatienummer: NL806448775B01

Artikel 3 ALGEMEEN

 1. Op een Overeenkomst is altijd die versie van de algemene voorwaarden van toepassing zoals laatstelijk gepubliceerd op de website van ’s Zomers Bloemen op de datum van het tot stand komen van de Overeenkomst.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, (geheel of gedeeltelijk) vernietigbaar is of onverbindend wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. ’s Zomers Bloemen en de Wederpartij zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen, die zoveel mogelijk aansluit op- en rekening houdt met doel en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend verklaarde bepaling.
 3. Naast deze algemene voorwaarden kunnen – uitsluitend indien dit expliciet is aangegeven - aanvullende voorwaarden zoals speciale actievoorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten al dan niet in een specifiek aangegeven periode. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 4. Indien de Wederpartij naar zijn algemene (inkoop)voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ’s Zomers Bloemen is ingestemd.
 5. ’s Zomers Bloemen behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.
Artikel 4 TOEPASSELIJKHEID
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en/of op alle overeenkomsten en overeenkomsten op afstand door ’s Zomers Bloemen aangegaan met de Wederpartij. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Zomers Bloemen voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden, voor zover deze niet in de plaats treden van de bepalingen van deze voorwaarden, geacht deze voorwaarden aan te vullen.
Artikel 5 AANBIEDINGEN/OFFERTE
 1. Alle door of namens ’s Zomers Bloemen mondeling of in prijscouranten, dag- of weekbladen, periodieken, aankondigingen, brieven en online aanbiedingen ter zake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor ’s Zomers Bloemen op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van ’s Zomers Bloemen zijn vrijblijvend, tenzij een termijn is opgenomen voor aanvaarding. In dat geval vervalt de aanbieding na deze termijn.
 3. Aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de aangegeven actieperiode en zolang de voorraad strekt.
 4. Bij prijsopgave bestaat geen verplichting voor ’s Zomers Bloemen tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 5. De verkoopprijs luidt in euro’s inclusief BTW, maar exclusief de eventuele verzend- of bezorgkosten.
 6. Kennelijke (schrijf)fouten in prijs of omschrijving van een product kunnen door ’s Zomers Bloemen altijd worden gecorrigeerd.
Artikel 6 OVEREENKOMST
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden waaronder maar niet beperkt tot de geldigheid zoals bepaald in artikel 5 lid 2 en 3 van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Op grond van het verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand), kan ’s Zomers Bloemen zich op de hoogte laten stellen of de Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Op basis van dit onderzoek is ’s Zomers Bloemen gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 3. Overeenkomsten (uitgezonderd koop en verkoop tegen contante betaling) welke al dan niet door bemiddeling van tussenpersonen zijn aangegaan, worden eerst door schriftelijke bevestiging van ’s Zomers Bloemen voor hem bindend.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens Wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen de Wederpartij extra door ’s Zomers Bloemen in rekening worden gebracht.

Artikel 8 HERROEPINGSRECHT

Alle verse producten, waaronder bloemen, van ’s Zomers Bloemen kunnen niet geretourneerd worden, omdat deze producten een beperkte levensduur hebben ook als het een koop op afstand betreft. Bij de aankoop van producten, niet zijnde versproducten, heeft de Wederpartij de mogelijkheid zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen, conform artikel 6:230o lid 1 BW, indien het een koop op afstand betreft. Aankopen in de winkel mogen niet geretourneerd cq herroepen worden, tenzij het een gebrekkig- en niet-vers product betreft.

Artikel 9 OVERMACHT

 1. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet ’s Zomers Bloemen dit de Wederpartij zo snel mogelijk per email, faxbericht of telefonisch met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: Alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop ’s Zomers Bloemen geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor ’s Zomers Bloemen haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door ’s Zomers Bloemen gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan ’s Zomers Bloemen kunnen worden toegerekend.
 3. ’s Zomers Bloemen kan in geval van overmacht -na overleg met de koper- de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmacht situatie ophoudt te bestaan.
 4. Indien in geval van opschorting de levering meer dan vijf dagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd schriftelijk mede te delen de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen.
In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden doch niet limitatief, als overmacht:
 1. te late of kwalitatief onacceptabele levering van een of meer toeleveringsbedrijven.
 2. belemmerende maatregelen van overheidswege
 3. geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat.
 4. rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen.
 5. geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productieapparaat van -of werkstakingen of uitsluitingen in- het bedrijf of in dat waarvan goederen op grondstoffen c.q. producten worden betrokken.
Artikel 10 LEVERING
 1. De levering wordt steeds geacht te geschieden op het bedrijf van ’s Zomers Bloemen, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer en indien ’s Zomers Bloemen niet zelf vervoert, de vervoerder. Ook het lossen geschiedt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 2. Tenzij voor zover hierover tussen ’s Zomers Bloemen en de afnemer afspraken zijn gemaakt, wordt de route en het middel van vervoer naar beste weten gekozen. ’s Zomers Bloemen zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen, dat aan ’s Zomers Bloemen opzet of grove schuld te verwijten valt.
 3. Eventuele verzekeringskosten zijn voor rekening van de koper.
 4. Overeengekomen leveringstijden zullen door ’s Zomers Bloemen zoveel mogelijk in acht worden genomen, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. ’s Zomers Bloemen is niet aansprakelijk voor eventuele vertraging in de levering en de vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. ’s Zomers Bloemen behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de Wederpartij vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. ’s Zomers Bloemen is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij Wederpartij ten gevolge van het niet leveren.
 6. De Producten zijn vanaf de aflevering voor rekening en risico van Opdrachtgever. Voor vaststelling van het tijdstip van aflevering is bepalend de datum van de door Wederpartij afgetekende pakbon. ’s Zomers Bloemen behoudt zich het recht voor om op gerechtvaardigde gronden deelleveringen te doen. ’
 7. Indien Wederpartij niet in staat is de levering op het afgesproken tijdstip te laten plaatsvinden, dient Wederpartij zodra hij hiervan kennis krijgt ’s Zomers Bloemen hierover te informeren. Partijen maken in goed overleg nadere afspraken over een nieuw moment van levering. De kosten die ’s Zomers Bloemen tot dan toe reeds gemaakt heeft, kan ’s Zomers Bloemen direct factureren, waaronder ook de te maken kosten als direct gevolg van de vertraging, zoals kosten voor opslag van de te leveren Producten, welke dan voor risico van Wederpartij plaatsvindt.
Artikel 11 VERPAKKING bezorgen en administratievergoeding
 1. ’s Zomers Bloemen heeft het recht boven de verkoopprijs de kosten van emballage en een toeslag voor bezorgen en administratie te berekenen. De Wederpartij dient vooraf in te stemmen met het in rekening brengen van de voorgenoemde toeslagen.
Artikel 12 BETALING
 1. Verkoop geschiedt tegen directe betaling vooruit of bij aflevering c.q. uitvoering, tenzij overeengekomen na ontvangst van de factuur. De betaling dient te geschieden op een door ’s Zomers Bloemen aangegeven bank- of girorekening, op de wijze en binnen de termijn als is vermeld op de factuur. Indien geen termijn op de factuur is vermeld, zal een betalingstermijn van 14 dagen gelden.
 2. ’s Zomers Bloemen is gerechtigd een vooruitbetaling van de Wederpartij te verlangen, in welk geval dit aan de Wederpartij zal worden medegedeeld.
 3. Indien de betalingstermijn wordt overschreden wordt de Wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft ’s Zomers Bloemen het recht de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden tot de dag van algehele voldoening. Dit onverminderd de aan ’s Zomers Bloemen verder toekomende rechten waaronder maar niet beperkt om buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen bij de Wederpartij. Indien het een consument betreft geldt de Wet normering buitenrechtelijke incassokosten .Ook alle gerechtelijke kosten, die ’s Zomers Bloemen in verband met de inning van zijn vordering maakt, komen voor rekening van de Wederpartij.
 4. Aan personen, in dienst van ’s Zomers Bloemen, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.
 5. ’s Zomers Bloemen heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de koper worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.
Artikel 13 EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. Alle geleverde producten blijven eigendom van ’s Zomers Bloemen totdat deze volledig zijn betaald.
 2. Bij niet tijdige betaling van een of meer reeds vervallen facturen en indien de concrete omstandigheden van het geval en een redelijke afweging van de belangen van partijen geen andere keuze overlaten, heeft ’s Zomers Bloemen het recht de geleverde producten, alsmede het afgegeven verpakkings- en ander duurzaam materiaal terstond tot zich te nemen en van de plaats van opslag af te voeren.
 3. De Wederpartij dient ’s Zomers Bloemen volledige medewerking te verlenen aan het onder lid 2 van dit artikel bepaalde, bij gebreke waarvan de Wederpartij jegens ’s Zomers Bloemen een boete verbeurt van 10% van het door Wederpartij verschuldigde, voor iedere dag –een deel van een dag daaronder begrepen– dat de Wederpartij jegens ’s Zomers Bloemen hiermee in gebreke blijft, onverminderd de verplichting tot afgifte.
 4. De Wederpartij verplicht zich jegens ’s Zomers Bloemen om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die ’s Zomers Bloemen ter bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.
Artikel 14 AANSPRAKELIJKHEID
 1. ’s Zomers Bloemen zal aan haar verplichtingen voldoen zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van ’s Zomers Bloemen, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten en met inachtneming van de hiernavolgende artikelen.
 2. ’s Zomers Bloemen is jegens Wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid door ’s Zomers Bloemen. De aansprakelijkheid van ’s Zomers Bloemen is bovendien beperkt tot € 1.000,= dan wel het factuurbedrag indien dit bedrag lager is dan € 1000,- per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen en tot maximaal € 20.000,= per jaar. Aansprakelijkheid van ’s Zomers Bloemen voor door Wederpartij geleden indirecte - of gevolgschade, met inbegrip van - maar niet uitsluitend – gederfde winst, gemiste omzet, schade door bedrijfsstagnatie en gemiste besparingen, wordt uitgesloten.
 3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekering van ’s Zomers Bloemen in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover ’s Zomers Bloemen hiervoor verzekerd is.
 4. ’s Zomers Bloemen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op haar site(s) wordt gegeven. Ook kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid worden aanvaard voor volledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen. ’s Zomers Bloemen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van producten en/of diensten die op deze site worden beschreven en/of aangeboden.
 5. In het geval ’s Zomers Bloemen de afgesproken online diensten en/of producten niet kan leveren, is zij niet aansprakelijk te houden, behoudens wanneer niet levering van de desbetreffende (online) diensten het gevolg is van een aan ’s Zomers Bloemen toe te rekenen ernstige toerekenbare tekortkoming die binnen de invloedsferen van ’s Zomers Bloemen lag. De beschikbaarheid van het internet is afhankelijk van het internet zelf, de service provider van ’s Zomers Bloemen en haar telecommunicatieleverancier. Derhalve ligt de beschikbaarheid van de online diensten in voorkomende gevallen buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van ’s Zomers Bloemen, zodat ’s Zomers Bloemen ter zake geen enkele aansprakelijkheid zal aanvaarden.
 6. ’s Zomers Bloemen heeft te allen tijde het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing c.q. het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan c.q. het aanpassen van de website, de website tijdelijk buiten gebruik te stellen. Voor zover dit mogelijk is, zal ’s Zomers Bloemen de te verrichten (onderhoud)werkzaamheden tijdig op de website vermelden.
 7. De Wederpartij vrijwaart ’s Zomers Bloemen van aanspraken van derden voor claims die verband houden met de uitvoering door Wederpartij van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
Artikel 15 KLACHTENREGELING
 1. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerijproducten.
 2. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, per email of telefoon aan ’s Zomers Bloemen te worden gemeld.
 3. Klachten, die betrekking hebben op een bepaalde levering, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren.
 4. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de Wederpartij niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
 5. Het bewijs dat het geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door de Wederpartij geleverd te worden. Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten dient de Wederpartij het product te tonen bij ’s Zomers Bloemen en/of een foto met klachtomschrijving te sturen naar ’s Zomers Bloemen.
Artikel 16 TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN
 1. Op alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen (ook die slechts door een der partijen als zodanig worden aangemerkt) die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam tenzij uitdrukkelijk anders wordt of is overeengekomen.
 2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen ’s Zomers Bloemen en een in het buitenland gevestigde Wederpartij gesloten overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter, die bevoegd is in het gebied waarin ’s Zomers Bloemen is gevestigd.
Artikel 17 SLOTBEPALING
 1. In die gevallen, waarin deze Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.